Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo


Vedenie jednoduchého účtovníctva

Správne vedenie účtovníctvo je pre podnikateľov stále dôležitejšie. Poskytuje údaje nevyhnutné pre úspešné podnikanie a rozvoj firmy.

Vedenie jednoduchého účtovníctva u nás zahŕňa:

  • zaúčtovanie dokladov (dodávateľské, odberateľské faktúry, interné doklady, pokladničné doklady, príjemky, výdajky, bankové výpisy a pod.)
  • vedenie peňažného denníka, knihy záväzkov a pohľadávok, pokladničnej knihy
  • evidencia investičného majetku - hmotného a nehmotného
  • vypracovanie a podanie daňového priznania
  • zaúčtovanie závierkových účtovných prípadov, vrátanie odpisov
  • zostavenie účtovnej závierky a vypracovanie príloh účtovnej závierky (výkaz o majetku, záväzkoch, príjmoch a výdavkoch)

Cenník

Neplatca DPH: 0,60 € / položka v peňažnom denníku
Platca DPH: 0,80 € / položka v peňažnom denníku