Novinky

Môže založiť s.r.o. aj cudzinec?

Vlastníkom alebo spoločníkom spoločnosti

na Slovensku môže byť každý, nielen občan SR, ale aj občan iných krajín EÚ alebo tretích krajín. K vlastníctvu spoločnosti nie sú stanovené žiadne podmienky, takže aj osoba z iných krajín, ktorá nemá povolený pobyt na území SR môže vlastniť spoločnosť, čiže môže byť spoločníkom spoločnosti.

Čo sa týka konateľov,

tu už určité obmedzenia sú. Občan EÚ môže byť konateľom bez potreby dokladovania povolenia na pobyt – toto povolenia sa nevyžaduje. Bude musieť však doložiť svoju bezúhonnosť a to výpisom z registra trestov z domovskej krajiny, resp. z krajiny kde sa posledne roky zdržiaval.

Ak chce byť konateľom osoba z tretích krajín,

ktorá potrebuje povolenia na pobyt – tu je proces trochu zložitejší. Takáto osoba musí byť najprv vymenovaná za konateľa. Na základe menovania môže požiadať o povolenie na pobyt na zastupiteľstve SR vo svojej domovskej krajine. Spoločnosť počas tejto doby vybavovania povolenia na pobyt, musí mať vymenovaného minimálne ešte jedného konateľa, ktorý bude zapísaný v obchodnom registri. Cudzinec, ktorý potrebuje na pobyt povolenie, aby bol zapísaný ako konateľ spoločnosti musí doložiť toto povolenie. Bez povolenia ho registrový súd nezapíše ako konateľa. Po získaní povolenia spoločnosť podáva návrh na zápis tohto konateľa do registra s doložením povolenia na pobyt. Novovymenovaný konateľ má rovnakú povinnosť voči živnostenskému úradu – a to dokladovať svoju bezúhonnosť výpisom z registra trestov.

Ing. Lucia Petríková (konateľka spoločnosti)