Novinky

Splatenie vkladov do s.r.o. už len banke

Pripravuje sa novela Obchodného zákonníka, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť od 01.10.2013.

V rámci boja proti daňovým podvodom

chce zaviesť povinnosť zakladateľov spoločnosti s ručením obmedzeným splatiť peňažný vklad alebo časť vkladu na osobitný účet vedený v banke alebo pobočke zahraničnej banky. O tomto vklade banka vydá potvrdenie, resp. výpis z účtu, ktorý bude povinnou prílohou k návrhu na zápis s.r.o. do obchodného registra.

V súčasnosti je splatenie vkladu totiž len formalitou

K návrhu na zápis sa prikladá vyhlásenie správcu vkladu o tom, že zakladatelia svoje vklady resp. ich časti splatili, pričom spoločnosť tieto vklady len formálne eviduje v pokladniach ako účtovnú položku, avšak nedochádza k ich skutočnému splateniu.

V prípade záujmu o viac informácií o tejto problematike nás kontaktujte, radi Vám v tejto oblasti pomôžeme.

Ing. Lucia Petríková (konateľka spoločnosti)